Custörite 2022 Iň täze başlangyç yzygiderliligi Awtoulag çyra enjamlaryny öndüriji we üpjün ediji üçin görkeziji bilen çeýe DRL zolak turbasy |Baead

2022 Awtoulag çyra esbaplary üçin görkeziji bilen çeýe DRL zolakly iň täze başlangyç yzygiderliligi

Gysga düşündiriş:

Material: ak silikon + SMD 5050 zolak
LED çip: sk6812
Elýeterli ululyklar: 30 sm, 45 sm, 60 sm (müşderi üçin islendik ululykda kesip biler)
Reňkler öz içine alýar: Köp reňkli + arassa ak
Paket: 2 x gurşunly ak silikon drl zolak turbasy + sazlaýjy bilen bluetooth kontrolleýeri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

RGB / RGBW kowalamak, özboluşly we ýokary hilli görünýän ýörite ak silikon turbadan drl zolak turbasyny alyp bardy.Bazardaky adaty drl zolak turbasynyň diňe bir gatlagy bar, şonuň üçin düşekleri aýdyň görmek we müşderiler muny halamazlar.Dröne drl zolak turbalarymyzyň iki gatlagy bar, biri krowatlary goramak, beýlekisi diffuzor effektini gazanmak.Şeýle drl zolaklar müşderiler tarapyndan has gowy görülýär.Çeýe.Bükülýän.Görnüşli.Flex drl zolak turbalary islendik ýüzüne gabat gelmek üçin galyp we kontur edilip bilner.IP67 howa geçirmeýän reýting, awtoulagyňyzyň ýagyş ýa-da ýagty görünmegini üpjün edýär.Biziň alyp barýan zolaklarymyz sizi märekäniň içinden çykaryp biler.

Aýratynlyklary

1. 2022 iň täze başlangyç yzygiderliligi, awtoulag farasy üçin görkeziji bilen çeýe DRL zolak turbasy
2. Material: ak silikon + SMD 5050 zolak
3. LED çip: sk6812
4. Elýeterli ululyklar: 30 sm, 45 sm, 60 sm (müşderi üçin islendik ululykda kesip biler)
5. Reňkler öz içine alýar: Köp reňkli + arassa ak
6. Paket: 2 x gurşunly ak silikon drl zolak turbasy + sazlaýjy bilen bluetooth kontrolleýeri

kowalamak zolaklary 6

Aýratynlyklary

* DC12V elektrik üpjünçiligi
* Gurulýan drl zolak turbasy üçin signal we gündiz işleýän yşyk
* Zolak turbasy üçin başlangyç yzygiderliligini goşup biler
* Iki gat bar, şonuň üçin düşekler üçin diffuzor
* Telefon gök diş arkaly dolandyrylýar
* Custöriteleşdirilen önümler (ýöriteleşdirilen ýagtylyk, ýöriteleşdirilen sürüji, ýöriteleşdirilen programma, ýöriteleşdirilen gözegçilik ediji)

kowalamak zolaklary 4

Ulanmak üçin ädimler

Android / Apple üçin elýeterli:

1. APP gurmak üçin kontrolda QR koduny skanirläň
2. Aperturany 12V elektrik üpjünçiligine birikdiriň
3. Jübi telefonyny Bluetooth we APP açyň (iOS we Android jübi telefony täze birikmelere mümkinçilik berýär)
4. Ulanyşa awtomatiki birikmek üçin 10 sekunt garaşyň

kowalamak zolaklary 3

Arza

Şeýle hem, ulagyňyzy Europeanewropanyň LED gündiz sürýän / işleýän yşyklary (DRL) ýaly täsirli görünmek üçin faranyň çyrasynyň, guýrugyň tormoz çyrasynyň, duman çyrasynyň ýa-da bamperiň aşagynda yşyklandyryş hökmünde ulanylyp bilner.

Gurnama

Bu yşyklar farany açmagyňyzy we gaýtadan işlemegiňizi talap eder.Hiç hili görkezme ýok.Professional gurnama ýokary maslahat berilýär!

Kepillik

Productshli önümlerimize bir ýyl kepillik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary