Awtoulag yşyklandyryş ulgamy - LED-iň çalt ýaýramagy

Geçmişde halogen lampalar köplenç awtoulag yşyklandyrylyşy üçin saýlanýardy.Soňky ýyllarda tutuş ulagyň içinde LED ulanylyşy çalt ösüp başlady.Adaty halogen lampalaryň hyzmat möhleti bary-ýogy 500 sagat, esasy LED faralaryň ömri 25000 sagada çenli.Uzak ömrüň artykmaçlygy LED yşyklary ulagyň tutuş ömrüni gurşap almaga mümkinçilik berýär.
Öňki yşyk çyrasy, öwrüm signal çyrasy, guýruk çyrasy, içki lampa we ş.m. ýaly daşarky we içki lampalaryň ulanylmagy dizaýn we kombinasiýa üçin LED yşyk çeşmesini ulanyp başlady.Diňe awtoulag yşyklandyryş ulgamlary däl, eýsem sarp ediş elektronikasyndan zawod awtomatlaşdyryş enjamlaryna çenli yşyklandyryş ulgamlary.Bu yşyklandyryş ulgamlaryndaky LED dizaýnlary, awtoulag yşyklandyryş ulgamlarynda has görnükli bolan köp diwersifikasiýa we ýokary integrirlenýär.

 

2

 

Awtoulag yşyklandyryş ulgamynda LED-iň çalt ösmegi

Yşyklandyryş çeşmesi hökmünde LED diňe bir ömri uzak bolman, eýsem onuň ýagtylygy adaty halogen lampalardan has ýokarydyr.Galogen lampalaryň ýagtylygy 10-20 Im / W, LED-iň ýagtylygy bolsa 70-150 Im / W.Adaty lampalaryň bozulan ýylylyk paýlaýyş ulgamy bilen deňeşdirilende, ýagtylygyň netijeliligini ýokarlandyrmak has köp energiýa tygşytlaýjy we yşyklandyryşda has täsirli bolar.LED nanosekunt jogap wagty, tormoz aralygynda has aýdyň görünýän galogen lampanyň ikinji jogap wagtyndan has ygtybarlydyr.
LED dizaýnynyň we kombinasiýa derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy, şeýle hem çykdajylaryň kem-kemden peselmegi bilen, LED ýagtylyk çeşmesi soňky ýyllarda awtoulag elektronikasynda barlanyldy we awtoulag yşyklandyryş ulgamlaryndaky paýyny çalt artdyryp başlady.TrendForce-iň maglumatlaryna görä, dünýädäki ýolagçy awtoulaglarynda LED faralaryň aralaşmagy 2021-nji ýylda 60% -e ýeter we elektrik çyralarynda LED faralaryň aralaşmagy 90% -e ýeter.Geçiş derejesi 2022-nji ýylda degişlilikde 72% we 92% -e çenli ýokarlanar diýlip çaklanylýar.
Mundan başga-da, akylly faralar, kesgitleýiş çyralary, akylly atmosfera çyralary, MiniLED / HDR ulagyň ekrany ýaly ösen tehnologiýalar hem ulaglaryň yşyklandyrylyşynda LED-iň aralaşmagyny çaltlaşdyrdy.Häzirki wagtda şahsylaşdyrma, aragatnaşyk displeýine we sürüjilik kömegine gönükdirilen ulag yşyklandyrylyşynyň ösmegi bilen adaty awtoulag öndürijileri we elektrik ulagy öndürijileri LED-ni tapawutlandyrmagyň ýollaryny gözläp başladylar.

LED hereketlendiriji topologiýasyny saýlamak

Lightagtylyk çykarýan enjam hökmünde LED tebigy ýagdaýda hereketlendiriji zynjyr bilen dolandyrylmalydyr.Adatça, LED-iň sany köp bolsa ýa-da LED-iň güýji köp bolsa, sürmeli (köplenç birnäçe derejeli disk).LED kombinasiýalarynyň dürlüligini göz öňünde tutup, dizaýnerler üçin laýyk LED draýwerini dizaýn etmek beýle bir ýönekeý däl.Şeýle-de bolsa, “LED” -iň aýratynlyklary sebäpli uly ýylylyk öndürýändigi we goramak üçin toky çäklendirmelidigi düşnüklidir, şonuň üçin hemişelik tok çeşmesi iň oňat LED sürüjisi re isimidir.
Adaty hereketlendiriş ýörelgesi, dürli LED draýwerlerini ölçemek we saýlamak üçin görkeziji hökmünde ulgamdaky yşyk-diodly lampalaryň umumy kuwwatyny ulanýar.Jemi öňe gidiş naprýa .eniýesi giriş naprýa .eniýesinden ýokary bolsa, naprýa .eniýe talaplaryny kanagatlandyrmak üçin güýçlendiriji topologiýany saýlamaly.Jemi öňe gidiş naprýa .eniýesi giriş naprýa .eniýesinden pes bolsa, umumy netijeliligi ýokarlandyrmak üçin basgançakly topologiýany ulanmaly.Şeýle-de bolsa, LED garalama kuwwatynyň talaplarynyň gowulaşmagy we beýleki talaplaryň ýüze çykmagy bilen, LED draýwerleri saýlanylanda, diňe bir güýç derejesini göz öňünde tutman, topologiýa, netijelilik, garalamak we reňk garyş usullaryny hem göz öňünde tutmalydyrys.
Topologiýany saýlamak, awtoulag LED ulgamynda LED-iň anyk ýerleşişine baglydyr.Mysal üçin, awtoulag yşyklandyryşynyň beýik şöhlesinde we farasynda olaryň köpüsi basgançakly topologiýa bilen hereket edýär.Bu basgançakly geçiriji geçirijilik giňliginde ajaýyp.Şeýle hem ýaýran spektr ýygylygy modulýasiýasynyň dizaýny arkaly gowy EMI öndürijiligine ýetip biler.LED sürüjisinde gaty ygtybarly topologiýa saýlawy.LED sürüjiniň güýçlendirilen EMI öndürijiligi hem ajaýyp.Beýleki topologiýa görnüşleri bilen deňeşdirilende, bu iň kiçi hereketlendiriji shema bolup, awtoulaglaryň pes we beýik şöhle çyralarynda we yşyk çyralarynda has köp ulanylýar.


Iş wagty: Dekabr-06-2022